Lao động và công đoàn: Khung trình độ quốc gia- Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề trong hội nhập quốc tế
Lao động và công đoàn: Khung trình độ quốc gia- Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề trong hội nhập quốc tế