Tổng Cục trưởng


 

Tổng Cục trưởng - TS. Trương Anh Dũng


a) Lãnh đạo, điều hành mọi mặt công tác của Tổng cục.

b) Trực tiếp chỉ đạo: 

- Việc xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và các khâu đột phá về giáo dục nghề nghiệp.

- Công tác kế hoạch, tài chính tổng thể của toàn ngành và của Tổng cục; các chương trình, dự án giáo dục nghề nghiệp.

- Công tác tổ chức bộ máy và hoạt động của Tổng cục, của ngành; công tác cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ.

c) Tham gia các Ban, Hội đồng theo phân công của cơ quan có thẩm quyền.

d) Phụ trách các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Ban Quản lý dự án giáo dục nghề nghiệp vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020.  

Điện thoại: (024) 39740333 số máy lẻ 999