Lịch sử phát triển


Cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề qua các giai đoạn

Từ năm 1955 đến nay, cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề đã có nhiều lần thay đổi, cụ thể:

- Giai đoạn từ năm 1955 - 1978:

+ Từ năm 1955 - 1969: Bộ Lao động (Vụ Quản lý nhân công);

+ Từ năm 1969 - 1978: Bộ Lao động (Tổng cục đào tạo Công nhân kỹ thuật).

- Giai đoạn từ năm 1978 - 1987: Hội đồng Bộ trưởng (Tổng cục Dạy nghề);

- Giai đoạn từ năm 1987 - 1990: Bộ Đại học, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề (Vụ Đào tạo nghề);

- Giai đoạn từ năm 1990 - 1998: Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề);

- Giai đoạn từ năm 1998 - 7/2017: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Tổng cục Dạy nghề);

- Từ 8/2017: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp).

Lịch sử hình thành và phát triển sự nghiệp dạy nghề