Liên hệ

25/03/2021 2:36:15 CH

Phòng Tổng hợp – Đối ngoại, Văn phòng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Số điện thoại: (+84) - 024-39740333, máy lẻ 701. Email: th.gdnn@molisa.gov.vn Hỗ trợ thực hiện bởi Dự án Áp dụng Chiến lược Đào tạo G20: Hợp tác giữa ILO và Liên Bang Nga (Giai đoạn 2) (ILO/Dự án G20)


Trang 1/1«         »