Lãnh đạo Tổng cục


 

Tổng Cục trưởng - TS.Trương Anh Dũng
                                          

a) Lãnh đạo, điều hành mọi mặt công tác của Tổng cục.

b) Trực tiếp chỉ đạo: 

- Việc xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và các khâu đột phá về giáo dục nghề nghiệp.

- Công tác kế hoạch, tài chính tổng thể của toàn ngành và của Tổng cục; các chương trình, dự án giáo dục nghề nghiệp.

- Công tác tổ chức bộ máy và hoạt động của Tổng cục, của ngành; công tác cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ.

c) Tham gia các Ban, Hội đồng theo phân công của cơ quan có thẩm quyền.

d) Phụ trách các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Ban Quản lý dự án giáo dục nghề nghiệp vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020.  

 

 

 

 Phó Tổng Cục trưởng -  TS. Đỗ Năng Khánh

 

                             

          a) Làm nhiệm vụ Phó Tổng cục trưởng thường trực.

          b) Phụ trách các công tác: Đào tạo trình độ sơ cấp; Cơ sở vật chất và thiết bị; Công tác học sinh, sinh viên.

          c) Phụ trách các nhiệm vụ, đề án và phê duyệt kế hoạch, dự toán chi tiết liên quan đến công tác Cơ sở vật chất và thiết bị; Học sinh, sinh viên; Các chương trình dự án giáo dục nghề nghiệp vốn ODA; Hội thi thiết bị giáo dục nghề nghiệp tự làm; Văn nghệ; Thể thao; Giải thưởng quốc gia dành cho người học tiêu biểu trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp; Ban chỉ huy quân sự cơ quan Tổng cục; Ban phòng chống lụt bão; Chương trình, kế hoạch phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể về giáo dục nghề nghiệp. Tham gia Hội đồng giáo dục quốc phòng.

          d) Phụ trách các đơn vị: Vụ Cơ sở vật chất và Thiết bị; Vụ Công tác học sinh, sinh viên; Ban Quản lý các dự án giáo dục nghề nghiệp vốn ODA.

          đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Tổng cục trưởng.

 

 

 Phó Tổng Cục trưởng - PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương

 

                                           

   

     a) Phụ trách các công tác: Nhà giáo; Pháp chế; Thanh tra; Đánh giá kỹ năng nghề; Công tác thi kỹ năng nghề quốc gia, khu vực ASEAN và thế giới.
     b) Phụ trách các nhiệm vụ, đề án và phê duyệt kế hoạch, dự toán chi tiết liên quan đến công tác Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp; Pháp chế - Thanh tra; Kỹ năng nghề; Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp; Hội đồng kỹ năng ngành, nghề; Ban Tổ chức kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia, khu vực ASEAN và thế giới; Tôn vinh nhân lực có kỹ năng nghề xuất sắc; Chương trình về Đại sứ kỹ năng nghề; Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ; Khoa học giáo dục nghề nghiệp; Hội đồng khoa học Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp; Tạp chí Giáo dục nghề nghiệp; Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

     c) Phụ trách các đơn vị: Vụ Nhà giáo; Vụ Pháp chế - Thanh tra; Vụ Kỹ năng nghề; Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp. 

    d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Tổng cục trưởng.

 

 

  Phó Tổng Cục trưởng -  TS. Phạm Vũ Quốc Bình

 

 

       a) Phụ trách các công tác: Tuyển sinh, đào tạo; Đảm bảo chất lượng và Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; Công tác đối ngoại; Truyền thông, báo chí; Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học; Chuyển đổi số; Kết nối doanh nghiệp; Cải cách hành chính.

b) Phụ trách các nhiệm vụ, đề án và phê duyệt kế hoạch, dự toán chi tiết liên quan đến công tác Văn phòng; Đào tạo chính quy; Đào tạo thường xuyên; Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; Đề án Công nghệ thông tin; Chuyển đổi số và học trực tuyến trong giáo dục nghề nghiệp; Phát triển kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho lực lượng lao động; Hội đồng thi đua - khen thưởng; Hội đồng khoa học Tổng cục; Ban biên tập website của Tổng cục; các vấn đề chất vấn của đại biểu Quốc hội và cử tri.

c) Phụ trách các đơn vị: Văn phòng Tổng cục; Vụ Đào tạo chính quy; Vụ Đào tạo thường xuyên; Cục Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Tổng cục trưởng.

 nghề nghiệp; Cơ sở vật chấtng tác học sinh, sinh viên; Vụ Đào tạo thường xuyên; Cục Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.