1. Đề cương Tuyên truyền Luật giáo dục nghề nghiệp;

2. Tờ rơi Bình đẳng giới trong Luật giáo dục nghề nghiệp (Trang 01Trang 02)