Phó Tổng Cục trưởng


 

 Phó Tổng Cục trưởng - TS. Đỗ Năng Khánh

- Chỉ đạo công tác: Công tác đào tạo thường xuyên, đào tạo trình độ sơ cấp; Công tác kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; Cơ sở vật chất và thiết bị; Công tác học sinh, sinh viên.

- Phụ trách các đề án, chương trình: Các vấn đề chất vấn của đại biểu Quốc hội và cử tri; Đề án khởi nghiệp, hướng nghiệp; Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, dạy nghề cho đối tượng yếu thế; Đề án dạy nghề cho lao động đi làm việc ở nước ngoài và dạy nghề phục vụ xuất khẩu; Đề án chuyển đổi số và học trực tuyến trong giáo dục nghề nghiệp; Đề án phát triển kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho lực lượng lao động; Giải thưởng quốc gia dành cho người học tiêu biểu trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp; Tôn vinh nhân lực có kỹ năng nghề xuất sắc; Các đề án, chương trình liên quan đến công tác Cơ sở vật chất và thiết bị; Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

- Chỉ đạo các Ban, Hội đồng: Ban chỉ huy quân sự cơ quan Tổng cục; Ban phòng chống lụt bão; Hội đồng giáo dục quốc phòng; Hội thi thiết bị giáo dục nghề nghiệp tự làm; Hội thi văn nghệ; Hội thi thể thao.

- Phụ trách các đơn vị: Vụ Cơ sở vật chất và Thiết bị; Vụ Công tác học sinh, sinh viên; Vụ Đào tạo thường xuyên; Cục Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

 

 Phó Tổng Cục trưởng - PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương

                                                                                                                                                  

            - Chỉ đạo công tác: Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Công tác nhà giáo; Công tác pháp chế; Công tác thanh tra; Công tác kỹ năng nghề; Công tác khoa học giáo dục nghề nghiệp; Công tác truyền thông, báo chí.

- Phụ trách các đề án, chương trình: liên quan đến nhà giáo giáo dục nghề nghiệp; Pháp chế - thanh tra; Kỹ năng nghề; Khoa học giáo dục nghề nghiệp.

- Chỉ đạo các Ban, Hội đồng: Hội đồng kỹ năng ngành, nghề; Hội đồng thi đua khen thưởng; Hội đồng khoa học Tổng cục; Hội đồng khoa học Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp; Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ; Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng; Ban biên tập website của Tổng cục; Kỳ thi tay nghề quốc gia, ASEAN và thế giới; Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp; Chương trình về Đại sứ kỹ năng nghề.

- Phụ trách các đơn vị: Vụ Nhà giáo, Vụ Pháp chế - Thanh tra, Vụ Kỹ năng nghề, Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp.