Phó Tổng Cục trưởng


 

Phó Tổng Cục trưởng - TS.Trương Anh Dũng
 


Điện thoại: (84-4) 39.785.464

- Chỉ đạo công tác đào tạo chính quy; đào tạo thường xuyên và kỹ năng nghề.

- Phụ trách các đề án, chương trình: cơ chế chính sách, tự chủ về giáo dục nghề nghiệp nói chung và đặc biệt cho vùng Tây Bắc, vùng Tây Nguyên và vùng Tây Nam Bộ; Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn; Đề án dạy nghề cho đối tượng yếu thế; các chương trình, đề án liên quan đến công tác: đào tạo chính quy, đào tạo thường xuyên, kỹ năng nghề; chương trình, kế hoạch phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể về giáo dục nghề nghiệp; tuyên truyền, báo chí, các vấn đề chất vấn của đại biểu Quốc hội và cử tri.

- Chỉ đạo các Ban, Hội đồng: Ban chỉ đạo thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Ban thực hiện quy chế dân chủ; Ban chỉ huy quân sự; Hội thi tay nghề quốc gia, ASEAN và thế giới.

- Phụ trách các đơn vị: Vụ Đào tạo chính quy; Vụ Đào tạo thường xuyên; Vụ Kỹ năng nghề. 

 Phó Tổng Cục trưởng - TS. Đỗ Năng Khánh

- Chỉ đạo công tác cơ sở vật chất và thiết bị; học sinh, sinh viên; kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

- Phụ trách các đề án, chương trình: Đề án dạy nghề cho lao động đi làm việc ở nước ngoài và dạy nghề phục vụ xuất khẩu; Đề án khởi nghiệp, hướng nghiệp; các chương trình, đề án liên quan đến công tác: cơ sở vật chất và thiết bị; học sinh, sinh viên; kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

- Chỉ đạo các Ban, Hội đồng: Ban phòng chống lụt bão; Hội thi thiết bị giáo dục nghề nghiệp tự làm; Hội thi văn nghệ; Hội thi thể thao; Hội khuyến học; Hội đồng giáo dục quốc phòng.

- Phụ trách các đơn vị: Vụ Cơ sở vật chất và Thiết bị; Vụ Công tác học sinh, sinh viên; Cục Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

 

 Phó Tổng Cục trưởng - Nguyễn Thị Việt Hương

                                                                           

 Chỉ đạo công tác cơ sở vật chất và thiết bị; pháp chế - thanh tra; kiểm định chất lượng giáo dục nghề -  

- Chỉ đạo công tác nhà giáo; thanh tra; khoa học giáo dục nghề nghiệp.

 - Phụ trách các chương trình, đề án liên quan đến công tác: nhà giáo giáo dục nghề nghiệp; pháp chế - thanh tra; khoa học giáo dục nghề nghiệp.

 - Chỉ đạo các Ban, Hội đồng: Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng; Hội giảng giáo viên giáo dục nghề nghiệp; Hội đồng thi đua khen thưởng; Hội đồng khoa học Tổng cục; Hội đồng khoa học Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp.

  - Phụ trách các đơn vị: Vụ Nhà giáo; Vụ Pháp chế - Thanh tra; Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp.