Phó Tổng Cục trưởng


 

Phó Tổng Cục trưởng - TS.Trương Anh Dũng
 


Điện thoại: (84-4) 39.785.464

 - Chỉ đạo công tác đào tạo thường xuyên; nhà giáo; kỹ năng nghề; kế hoạch - tài chính; khoa học giáo dục nghề nghiệp; hoạch định chiến lược, cơ chế, chính sách về giáo dục nghề nghiệp; triển khai Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn; xử lý văn bản đi, đến khi Tổng Cục trưởng đi vắng.

 - Phụ trách các đề án, chương trình: cơ chế chính sách đặc thù về giáo dục nghề nghiệp cho vùng Tây Bắc, vùng Tây Nguyên và vùng Tây Nam Bộ; Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn; Đề án dạy nghề cho các đối tượng yếu thế; các chương trình, đề án liên quan đến công tác: đào tạo thường xuyên; quy hoạch mạng lưới; kỹ năng nghề; chương trình, kế hoạch phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể về giáo dục nghề nghiệp; tuyên truyền, báo chí, các vấn đề chất vấn của đại biểu Quốc hội và cử tri.

- Chỉ đạo các Ban, Hội đồng: Ban Chỉ đạo xây dựng hệ thống quản lý chất lượng cơ quan Tổng cục; Ban chỉ đạo thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Ban thực hiện quy chế dân chủ; Ban chỉ huy quân sự; Hội giảng giáo viên giáo dục nghề nghiệp; Hội thi tay nghề quốc gia, ASEAN và thế giới; Hội đồng khoa học Tổng cục; Hội đồng khoa học Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp.

- Phụ trách các đơn vị: Vụ Đào tạo thường xuyên; Vụ Nhà giáo; Vụ Kỹ năng nghề; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp.

 Phó Tổng Cục trưởng - TS. Đỗ Năng Khánh

- Chỉ đạo công tác cơ sở vật chất và thiết bị; pháp chế - thanh tra; kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; học sinh, sinh viên. 

- Phụ trách các đề án, chương trình: Đề án dạy nghề cho lao động đi làm việc ở nước ngoài và dạy nghề phục vụ xuất khẩu; Đề án khởi nghiệp; các chương trình, đề án liên quan đến công tác: cơ sở vật chất, thiết bị; pháp chế - thanh tra; kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; học sinh, sinh viên.

- Chỉ đạo các Ban, Hội đồng: Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng; Ban phòng chống lụt bão; Hội đồng lương; Hội đồng thi đua khen thưởng; Hội thi thiết bị giáo dục nghề nghiệp tự làm; Hội đồng giáo dục quốc phòng; Hội thi văn nghệ; Hội thi thể thao; Hội khuyến học.

- Phụ trách các đơn vị: Vụ Cơ sở vật chất và thiết bị; Vụ Pháp chế - Thanh tra; Cục Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; Vụ Công tác học sinh, sinh viên.