Phó Tổng Cục trưởng


 

  Phó Tổng Cục trưởng - TS. Đỗ Năng Khánh

 

a) Làm nhiệm vụ Phó Tổng cục trưởng thường trực.

b) Phụ trách các công tác: Đào tạo thường xuyên, đào tạo trình độ sơ cấp; Cơ sở vật chất và thiết bị; Công tác học sinh, sinh viên.

c) Phụ trách các đề án liên quan đến công tác Đào tạo thường xuyên; Cơ sở vật chất và thiết bị; Học sinh, sinh viên; Hội thi thiết bị giáo dục nghề nghiệp tự làm; Văn nghệ; Thể thao; Giải thưởng quốc gia dành cho người học tiêu biểu trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp; Ban chỉ huy quân sự cơ quan Tổng cục; Ban phòng chống lụt bão; Chương trình, kế hoạch phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể về giáo dục nghề nghiệp. Tham gia Hội đồng giáo dục quốc phòng.

d) Phụ trách các đơn vị: Vụ Đào tạo thường xuyên; Vụ Cơ sở vật chất và Thiết bị; Vụ Công tác học sinh, sinh viên.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Tổng cục trưởng.

 

 Điện thoại: (024) 39740333 số máy lẻ 888

 

 Phó Tổng Cục trưởng - PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương

 

                                                                                                                                                  

         a) Phụ trách các công tác: Nhà giáo; Pháp chế; Thanh tra; Đánh giá kỹ năng nghề; Công tác thi kỹ năng nghề quốc gia, khu vực ASEAN và thế giới.

        b) Phụ trách các đề án liên quan đến công tác Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp; Pháp chế - Thanh tra; Kỹ năng nghề; Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp; Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng; Hội đồng kỹ năng ngành, nghề; Ban Tổ chức kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia, khu vực ASEAN và thế giới; Tôn vinh nhân lực có kỹ năng nghề xuất sắc; Chương trình về Đại sứ kỹ năng nghề; Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ.

c) Phụ trách các đơn vị: Vụ Nhà giáo, Vụ Pháp chế - Thanh tra, Vụ Kỹ năng nghề.

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Tổng cục trưởng.

 

Điện thoại: (024) 39740333 số máy lẻ 555

 

 Phó Tổng Cục trưởng - TS. Phạm Vũ Quốc Bình

 

a) Phụ trách các công tác: Công tác tuyển sinh, đào tạo; Đảm bảo chất lượng và Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; Khoa học giáo dục nghề nghiệp; Công tác đối ngoại; Truyền thông, báo chí; Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học; Chuyển đổi số; Kết nối doanh nghiệp; Cải cách hành chính; Các vấn đề chất vấn của đại biểu Quốc hội và cử tri.

b) Phụ trách các đề án liên quan đến công tác Đào tạo; Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; Khoa học giáo dục nghề nghiệp; Đề án Công nghệ thông tin; Chuyển đổi số và học trực tuyến trong giáo dục nghề nghiệp; Phát triển kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho lực lượng lao động; Hội đồng thi đua - khen thưởng; Hội đồng khoa học Tổng cục; Hội đồng khoa học Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp; Ban biên tập website của Tổng cục; Tạp chí Giáo dục nghề nghiệp.

c) Phụ trách các đơn vị: Vụ Đào tạo chính quy; Cục Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp.

 d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Tổng cục trưởng.

Điện thoại: (024) 39740333 số máy lẻ 666