Lãnh đạo Tổng cục


Tổng Cục trưởng - TS. Nguyễn Hồng Minh

Điện thoại: (84-4) 39.746362

-- Chỉ đạo chung lĩnh vực công tác của Tổng cục.

- Chỉ đạo công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp; quy hoạch; kế hoạch trung hạn, dài hạn và hàng năm; đào tạo nghề chất lượng cao; công tác phát triển xã hội hóa giáo dục nghề nghiệp; các dự án giáo dục nghề nghiệp thuộc chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia; dự án ODA; quy hoạch mạng lưới, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tổ chức cán bộ; cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp; kế hoạch - tài chính; công tác Văn phòng; công tác cải cách hành chính; đề án hỗ trợ đào tạo nghề cho học sinh, sinh viên khu vực tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam học tập tại Việt Nam; dự án công nghệ thông tin; trực tiếp phụ trách công tác thể chế.

- Chỉ đạo các Ban, Hội đồng: Ban chỉ đạo triển khai thí điểm tổ chức đào tạo các nghề cấp độ quốc gia, quốc tế; Ban biên tập website của Tổng cục; Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ; Hội đồng thẩm định thành lập trường cao đẳng; Hội đồng lương; Tổ hội nhập kinh tế quốc tế về giáo dục nghề nghiệp.

- Phụ trách các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Văn phòng; Ban Quản lý các dự án giáo dục nghề nghiệp vốn ODA; Ban Quản lý dự án Giáo dục nghề nghiệp vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020.
 
 
Phó Tổng Cục trưởng -  TS.Trương Anh Dũng
 
  
Điện thoại: (84-4) 39.785.464

 - Chỉ đạo công tác đào tạo chính quy; đào tạo thường xuyên và kỹ năng nghề.

- Phụ trách các đề án, chương trình: cơ chế chính sách, tự chủ về giáo dục nghề nghiệp nói chung và đặc biệt cho vùng Tây Bắc, vùng Tây Nguyên và vùng Tây Nam Bộ; Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn; Đề án dạy nghề cho đối tượng yếu thế; các chương trình, đề án liên quan đến công tác: đào tạo chính quy, đào tạo thường xuyên, kỹ năng nghề; chương trình, kế hoạch phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể về giáo dục nghề nghiệp; tuyên truyền, báo chí, các vấn đề chất vấn của đại biểu Quốc hội và cử tri.

- Chỉ đạo các Ban, Hội đồng: Ban chỉ đạo thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Ban thực hiện quy chế dân chủ; Ban chỉ huy quân sự; Hội thi tay nghề quốc gia, ASEAN và thế giới.

- Phụ trách các đơn vị: Vụ Đào tạo chính quy; Vụ Đào tạo thường xuyên; Vụ Kỹ năng nghề. 

 Phó Tổng Cục trưởng -  TS. Đỗ Năng Khánh

 - Chỉ đạo công tác cơ sở vật chất và thiết bị; học sinh, sinh viên; kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

- Phụ trách các đề án, chương trình: Đề án dạy nghề cho lao động đi làm việc ở nước ngoài và dạy nghề phục vụ xuất khẩu; Đề án khởi nghiệp, hướng nghiệp; các chương trình, đề án liên quan đến công tác: cơ sở vật chất và thiết bị; học sinh, sinh viên; kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

- Chỉ đạo các Ban, Hội đồng: Ban phòng chống lụt bão; Hội thi thiết bị giáo dục nghề nghiệp tự làm; Hội thi văn nghệ; Hội thi thể thao; Hội khuyến học; Hội đồng giáo dục quốc phòng.

- Phụ trách các đơn vị: Vụ Cơ sở vật chất và Thiết bị; Vụ Công tác học sinh, sinh viên; Cục Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

 Phó Tổng Cục trưởng -  Nguyễn Thị Việt Hương

                                                                                       
    - Chỉ đạo công tác nhà giáo; thanh tra; khoa học giáo dục nghề nghiệp.
   - Phụ trách các chương trình, đề án liên quan đến công tác: nhà giáo giáo dục nghề nghiệp; pháp chế - thanh tra; khoa học giáo dục nghề nghiệp.
   - Chỉ đạo các Ban, Hội đồng: Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng; Hội giảng giáo viên giáo dục nghề nghiệp; Hội đồng thi đua khen thưởng; Hội đồng khoa học Tổng cục; Hội đồng khoa học Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp.
         

  - Phụ trách các đơn vị: Vụ Nhà giáo; Vụ Pháp chế - Thanh tra; Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp.