Lãnh đạo Tổng cục


 

Tổng Cục trưởng - TS.Trương Anh Dũng

a) Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành mọi mặt công tác của Tổng cục.

b) Trực tiếp chỉ đạo:

- Việc xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và các khâu đột phá về giáo dục nghề nghiệp;  

- Công tác kế hoạch - tài chính; Các chương trình, dự án giáo dục nghề nghiệp;

- Công tác tổ chức bộ máy và hoạt động của Tổng cục, của ngành; công tác cán bộ; Bảo vệ chính trị nội bộ.

c) Tham gia các Ban, Hội đồng theo phân công của cơ quan có thẩm quyền.

d) Phụ trách các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ; Văn phòng Tổng cục; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Ban Quản lý các dự án giáo dục nghề nghiệp vốn ODA; Ban Quản lý dự án giáo dục nghề nghiệp vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020.  

 
 
 

 

 

 Phó Tổng Cục trưởng -  TS. Đỗ Năng Khánh

 

            a) Làm nhiệm vụ Phó Tổng cục trưởng thường trực.

             b) Phụ trách các công tác: Đào tạo thường xuyên, đào tạo trình độ sơ cấp; Cơ sở vật chất và thiết bị; Công tác học sinh, sinh viên.

            c) Phụ trách các đề án liên quan đến công tác Đào tạo thường xuyên; Cơ sở vật chất và thiết bị; Học sinh, sinh viên; Hội thi thiết bị giáo dục nghề nghiệp tự làm; Văn nghệ; Thể thao; Giải thưởng quốc gia dành cho người học tiêu biểu trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp; Ban chỉ huy quân sự cơ quan Tổng cục; Ban phòng chống lụt bão; Chương trình, kế hoạch phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể về giáo dục nghề nghiệp. Tham gia Hội đồng giáo dục quốc phòng.

           d) Phụ trách các đơn vị: Vụ Đào tạo thường xuyên; Vụ Cơ sở vật chất và Thiết bị; Vụ Công tác học sinh, sinh viên.

           đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Tổng cục trưởng.

 

 Phó Tổng Cục trưởng - PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương

 

                                                                                                                                                        

        a) Phụ trách các công tác: Nhà giáo; Pháp chế; Thanh tra; Đánh giá kỹ năng nghề; Công tác thi kỹ năng nghề quốc gia, khu vực ASEAN và thế giới.

           b) Phụ trách các đề án liên quan đến công tác Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp; Pháp chế - Thanh tra; Kỹ năng nghề; Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp; Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng; Hội đồng kỹ năng ngành, nghề; Ban Tổ chức kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia, khu vực ASEAN và thế giới; Tôn vinh nhân lực có kỹ năng nghề xuất sắc; Chương trình về Đại sứ kỹ năng nghề; Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ.

         c) Phụ trách các đơn vị: Vụ Nhà giáo, Vụ Pháp chế - Thanh tra, Vụ Kỹ năng nghề.

          d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Tổng cục trưởng.

 

  Phó Tổng Cục trưởng -  TS. Phạm Vũ Quốc Bình

 

             - Chỉ đạo công tác: Công tác đào tạo thường xuyên, đào tạo trình độ sơ cấp; Công tác kiểm định chất lưa) Phụ trách các công tác: Công tác tuyển sinh, đào tạo; Đảm bảo chất lượng và Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; Khoa học giáo dục nghề nghiệp; Công tác đối ngoại; Truyền thông, báo chí; Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học; Chuyển đổi số; Kết nối doanh nghiệp; Cải cách hành chính; Các vấn đề chất vấn của đại biểu Quốc hội và cử tri.

                 b) Phụ trách các đề án liên quan đến công tác Đào tạo; Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; Khoa học giáo dục nghề nghiệp; Đề án Công nghệ thông tin; Chuyển đổi số và học trực tuyến trong giáo dục nghề nghiệp; Phát triển kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho lực lượng lao động; Hội đồng thi đua - khen thưởng; Hội đồng khoa học Tổng cục; Hội đồng khoa học Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp; Ban biên tập website của Tổng cục; Tạp chí Giáo dục nghề nghiệp.

               c) Phụ trách các đơn vị: Vụ Đào tạo chính quy; Cục Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp.

                d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Tổng cục trưởng.áo nghề nghiệp; Cơ sở vật chấtng tác học sinh, sinh viên; Vụ Đào tạo thường xuyên; Cục Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.