Cập nhật ngày: 22/06/2016

STT

Tên TTHC

 

Cấp Trung ương

1.       

Thủ tục phê duyệt điều lệ trường cao đẳng nghề trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

2.       

Thủ tục phê duyệt điều lệ trường trung cấp nghề trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

3.       

Thủ tục phê duyệt điều lệ trường cao đẳng nghề tư thục

4.       

Thủ tục đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề

5.       

Thủ tục đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng, trường đại học có đăng ký hoạt động dạy nghề

6.       

Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề

7.       

Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng, trường đại học

8.       

Thủ tục xác nhận mẫu phôi bằng, phôi chứng chỉ nghề và phôi bản sao bằng nghề, chứng chỉ nghề

9.       

Thủ tục đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề, phân hiệu của trường cao đẳng nghề có vốn đầu tư nước ngoài

10.  

Thủ tục đăng ký bổ sung, điều chỉnh hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề có vốn đầu tư nước ngoài

11.  

Thủ tục đăng ký mẫu phôi bằng tốt nghiệp, chứng chỉ nghề của cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài hoặc của cơ sở dạy nghề liên kết dạy nghề với cơ sở dạy nghề của nước ngoài đối với trường hợp cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ nghề thuộc hệ thống của nước ngoài

12.  

Thủ tục đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường cao đẳng

13.  

Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường cao đẳng

14.  

Thủ tục bổ nhiệm giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội

15.  

Thủ tục miễn nhiệm giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội

 

Cấp tỉnh

16.  

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề công lập, tư thục

17.  

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục khác và doanh nghiệp

18.  

Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề công lập, tư thục

19.  

Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục khác và doanh nghiệp

20.  

Thủ tục đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề, phân hiệu của trường trung cấp nghề có vốn đầu tư nước ngoài

21.  

Thủ tục đăng ký bổ sung, điều chỉnh hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề có vốn đầu tư nước ngoài

22.  

Thủ tục đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp

23.  

Thủ tục đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với doanh nghiệp

24.  

Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp

25.  

Thủ tục bổ nhiệm giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố

26.  

Thủ tục công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục

27.  

Thủ tục miễn nhiệm giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố; trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục

28.  

Thủ tục công nhận trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận