Công nghệ kiến tạo - Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp