Cập nhật ngày: 28/05/2021

 Giới thiệu

Các quốc gia ở Châu Á và Thái Bình Dương đã phối hợp hệ thống giám sát giáo dục của mình để tạo ra các dữ liệu và chỉ số liên quan nhằm mục đích giám sát tiến trình thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững 4 (SDG4) trên quy mô quốc gia đồng thời kết hợp với các ưu tiên và chính sách giáo dục quốc gia. Các quốc gia đã phát triển/ củng cố hệ thống thông tin quản lý giáo dục (EMIS) phù hợp để thu thập, biên soạn và tạo ra dữ liệu liên quan để hoạch định chính sách, lập kế hoạch và giám sát hệ thống giáo dục của mình. Viện thống kê UNESCO (UIS) đã làm việc với các quốc gia này để cải thiện chất lượng dữ liệu giáo dục và biên soạn dữ liệu để tạo ra các chỉ số SDG4 phục vụ cho việc giám sát quốc gia, khu vực và toàn cầu.
 
Nhiều quốc gia tạo ra dữ liệu giáo dục và công khai chúng thông qua tài liệu hàng năm và niên giám thống kê. Thông thường, có nhiều nguồn dữ liệu khác nhau ở cấp độ quốc gia, bao gồm các kiểu dữ liệu khác nhau như giáo dục phổ thông, giáo dục kỹ thuật và đào tạo nghề (TVET) và giáo dục nghề nghiệp, cũng như các kiểu chương trình giáo dục khác. Để tạo ra dữ liệu có ý nghĩa và tính toán các chỉ số, dữ liệu đó cần được biên soạn. Tuy nhiên, việc thiếu hụt các công cụ và năng lực phù hợp là một trong những thách thức mà các quốc gia đã và đang phải đối mặt trong việc tập hợp các nguồn dữ liệu khác nhau và sử dụng chúng cho việc hoạch định chính sách và lập kế hoạch. 
 
UIS đã phát triển các công cụ thân thiện với người dùng mà hỗ trợ biên soạn các dữ liệu giáo dục quốc gia từ những nguồn khác nhau thành các cấp độ và danh mục giáo dục phù hợp theo cách phân loại quốc tế để tạo ra các chỉ số phù hợp nhất. Bản mẫu cũng giúp các quốc gia hiểu được rõ cách các chỉ số được tính toán theo các phương pháp quốc tế. Các quốc gia có thể sử dụng  mẫu này để chuyển đổi dữ liệu quốc gia thành dữ liệu và các chỉ số quốc tế mà không cần nhiều nguồn. Mẫu có thể được sử dụng để giám sát quốc gia và thảo luận về chính sách. 
Để giúp các nhà thống kê quốc gia làm quen với các công cụ và phương pháp sử dụng trong chuyển đổi dữ liệu quốc gia thành dữ liệu và thống kê quốc tế, UIS sẽ tổ chức một buổi tập huấn/thực hành với những người sản xuất dữ liệu chính từ Bộ giáo dục, Bộ tài chính và Cơ quan thống kê quốc gia. 
Mục tiêu
1. Giới thiệu các công cụ của UIS, hướng dẫn và xử lý việc chuyên đổi dữ liệu quốc gia thành dữ liệu và thống kê quốc tế. 
2. Hỗ trợ đào tạo về các chỉ số SDG 4: phương pháp, giải thích và sử dụng để hoạch định chính sách và lập kế hoạch.
 
Kết quả mong đợi
Các bên tham gia hiểu rõ bản mẫu và các thành phần trong bản mẫu đó và cách dữ liệu quốc gia được sử dụng để tạo ra dữ liệu và thống kế quốc tế. 
Các bên tham gia có thể hiệu chỉnh, cập nhật, và hợp thức hóa dữ liệu theo mẫu của UIS.
Các bên tham gia cải thiện được năng lực tạo ra các chỉ số SDG 4 bằng cách áp dụng các phương pháp quốc tế và sử dụng chúng cho việc thực thi các chính sách quốc gia và hoạch định.
 
Các bên tham gia 
Đại diện các bộ giáo dục và tài chính cũng như cơ quan thống kê quốc gia từ Campuchia, CHDCND Lào, Thái Lan, và Việt Nam. Đại diện từ Bộ Giáo Dục thích hợp nhất là những người làm việc tại Bộ phận EMIS hoặc các bộ phận tạo ra dữ liệu về giáo dục phổ thông, TVET, và tài chính giáo dục.
 
Ngày và địa điểm
31/05/2021 từ 9:00 – 12:00 theo giờ Bangkok trên ứng dụng Zoom.
Lưu ý: Hội thảo do UNESCO tổ chức và có phiên dịch tiếng Việt
 
 

Link đăng ký hội thảo qua email: r.bajracharya@unesco.org. Đổng thời, thông báo lại cho Văn phòng qua email: th.gdnn@molisa.gov.vn

                                                                                                                                                  Văn phòng tổng hợp và biên soạn