Từ khóa:
Danh mục:
Tìm kiếm

KẾT QUẢ TÌM KIẾM


Đặt câu hỏi tại đây
1.

Mục tiêu của kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp là gì?

2.

Kiểm định chất lượng bao gồm những đối tượng nào?

3.

Việc kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp phải tuân thủ những nguyên tắc gì?

4.

Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp bao gồm những loại hình nào?

5.

Điều kiện để thành lập tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp?

6.

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp có nhiệm vụ và quyền hạn gì trong việc thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp?

7.

Việc công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp được quy định như thế nào?

8.

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp có nhiệm vụ, quyền hạn gì?

9.

Việc sử dụng kết quả kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp được quy định như thế nào?


GỬI CÂU HỎI


Họ tên (*)
Email (*)
Số điện thoại
Địa chỉ
Chủ đề
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Xác nhận (*)