Từ khóa:
Danh mục:
Tìm kiếm

KẾT QUẢ TÌM KIẾM


Đặt câu hỏi tại đây
1.

Cơ quan nào có thẩm quyền quy định điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo của cơ sở giáo dục nghề nghiệp?

2.

Nguồn tài chính của cơ sở giáo dục nghề nghiệp bao gồm những nguồn nào?

3.

Việc quản lý và sử dụng tài chính, tài sản của cơ sở giáo dục nghề nghiệp được quy định như thế nào?

4.

Cơ quan nào có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra việc quản lý và sử dụng nguồn tài chính tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp?

5.

Chương trình đào tạo nghề nghiệp phải đáp ứng những yêu cầu gì?

6.

Ai có thẩm quyền tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn và phê duyệt chương trình đào tạo các trình độ giáo dục nghề nghiệp?

7.

Giáo trình đào tạo trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng phải cụ thể hoá những yêu cầu gì?

8.

Đào tạo thường xuyên được thực hiện với các chương trình nào?

9.

Chương trình đào tạo thường xuyên phải đáp ứng những yêu cầu gì?

10.

Chương trình đào tạo nào được sử dụng trong liên kết đào tạo với nước ngoài?

11.

Cơ quan nào có thẩm quyền quy định tiêu chí xác định chương trình đào tạo chất lượng cao và có trách nhiệm quản lý, giám sát mức thu học phí tương xứng với chất lượng đào tạo?

12.

Trường hợp nào chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài bị đình chỉ tuyển sinh hoặc bị chấm dứt hoạt động?

13.

Yêu cầu về phương pháp đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp được quy định như thế nào?

14.

Chương trình đào tạo được thực hiện theo phương thức nào?

15.

Phương pháp đào tạo thường xuyên phải đáp ứng những yêu cầu gì?

16.

Tên gọi, chức danh của nhà giáo trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp được quy định như thế nào?

17.

Nhà giáo trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp có mấy loại?

18.

Tiêu chuẩn của nhà giáo trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp được quy định như thế nào?


GỬI CÂU HỎI


Họ tên (*)
Email (*)
Số điện thoại
Địa chỉ
Chủ đề
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Xác nhận (*)