Từ khóa:
Danh mục:
Tìm kiếm

KẾT QUẢ TÌM KIẾM


Đặt câu hỏi tại đây
1.

Điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp?

2.

Trường hợp nào cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp?

3.

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp bị đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp trong những trường hợp nào?

4.

Ai có thẩm quyền đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp của cơ sở giáo dục nghề nghiệp?

5.

Quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp phải bao gồm những nội dung gì?


GỬI CÂU HỎI


Họ tên (*)
Email (*)
Số điện thoại
Địa chỉ
Chủ đề
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Xác nhận (*)