Từ khóa:
Danh mục:
Tìm kiếm

KẾT QUẢ TÌM KIẾM


Đặt câu hỏi tại đây
1.

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp gồm những cơ sở và loại hình nào?

2.

Thế nào là cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục và cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận?

3.

Điều kiện thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, tư thục?

4.

Điều kiện cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài?

5.

Quy trình cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài?

6.

Hồ sơ đề nghị cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài?

7.

Điều kiện để thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật?

8.

Điều lệ của cơ sở giáo dục nghề nghiệp bao gồm những nội dung chủ yếu nào? Ai có thẩm quyền ban hành Điều lệ của cơ sở giáo dục nghề nghiệp?

9.

Việc sáp nhập, chia tách cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải bảo đảm các yêu cầu gì?

10.

Thẩm quyền thành lập, sáp nhập, chia, tách hoặc cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục nghề nghiệp?

11.

Ai có thẩm quyền quy định cụ thể điều kiện, yêu cầu đối với việc thành lập, sáp nhập, chia, tách hoặc cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục nghề nghiệp?

12.

Ai có thẩm quyền quy định cụ thể về thủ tục thành lập, sáp nhập, chia, tách hoặc cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục nghề nghiệp?

13.

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp bị giải thể trong những trường hợp nào?

14.

Quyết định giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải bao gồm những nội dung gì?

15.

Ai có thẩm quyền giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp?

16.

Cơ cấu tổ chức của trường cao đẳng, trường trung cấp được quy định như thế nào?

17.

Cơ cấu tổ chức của trung tâm giáo dục nghề nghiệp được quy định như thế nào?

18.

Hội đồng trường được thành lập ở đâu và có nhiệm vụ, quyền hạn gì?


GỬI CÂU HỎI


Họ tên (*)
Email (*)
Số điện thoại
Địa chỉ
Chủ đề
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Xác nhận (*)