Từ khóa:
Danh mục:
Tìm kiếm

KẾT QUẢ TÌM KIẾM


Đặt câu hỏi tại đây
1.

Thế nào là đào tạo chính quy?

2.

Thế nào là đào tạo thường xuyên?

3.

Mục tiêu đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng?

4.

Thời gian đào tạo trình độ sơ cấp được quy định như thế nào?

5.

Thời gian đào tạo trình độ trung cấp được quy định như thế nào?

6.

Thời gian đào tạo trình độ cao đẳng được quy định như thế nào?

7.

Thời gian đào tạo thường xuyên được quy định như thế nào?

8.

Ai có thẩm quyền quy định liên thông giữa các trình độ đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp và liên thông giữa các trình độ đào tạo của giáo dục nghề nghiệp với các trình độ của giáo dục đại học?

9.

Căn cứ để thực hiện liên thông trong đào tạo được quy định như thế nào?


GỬI CÂU HỎI


Họ tên (*)
Email (*)
Số điện thoại
Địa chỉ
Chủ đề
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Xác nhận (*)