Các đơn vị trực thuộc


1. Vụ Đào tạo chính quy.

2. Vụ Đào tạo thường xuyên.

3. Vụ Nhà giáo.

4. Vụ Cơ sở vật chất và thiết bị.

5. Vụ Công tác học sinh, sinh viên.

6. Vụ Kỹ năng nghề.

7. Vụ Tổ chức cán bộ.

8. Vụ Kế hoạch - Tài chính.

9. Vụ Pháp chế - Thanh tra.

10. Văn phòng.

11. Cục Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

12. Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp.