Văn phòng


I. Địa chỉ

 Địa chỉ: 37B Nguyễn Bỉnh Khiêm - Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 02439.740.355                                          Fax: 02439.740.339

 II. Lãnh đạo 

 

Chánh Văn phòng: Nguyễn Hải Cường

  

 

Phó Chánh Văn phòngKim Hồng Hưng

  

 

Phó Chánh Văn phòng: Vũ Lan Hương

 

 

 


 (Trích Quyết định số 578/QĐ - TCGDNN ngày 01 tháng 6 năm 2018, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn Phòng)
 
 

1. Văn phòng là đơn vị thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, giúp Tổng Cục trưởng theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Tổng cục; thực hiện công tác tổng hợp, đối ngoại; thi đua khen thưởng; công tác công nghệ thông tin, tuyên truyền; công tác cải cách hành chính, dịch vụ công trực tuyến và triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO; công tác kế toán - tài vụ đối với các hoạt động của cơ quan Tổng cục; công tác hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ; xây dựng cơ bản và quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật, tài sản, phương tiện, điều kiện làm việc của cơ quan Tổng cục. 

2. Văn phòng Tổng cục có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. 

 

IV. Nhiệm vụ, quyền hạn

            1. Tổng hợp và xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng quý, 6 tháng và hàng năm của cơ quan Tổng cục; theo dõi, đôn đốc các đơn vị, tổ chức thuộc Tổng cục thực hiện chương trình, kế hoạch công tác sau khi được phê duyệt; xây dựng báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về việc thực hiện nhiệm vụ của Tổng cục; kiểm tra thể thức và thủ tục trong việc ban hành văn bản hành chính của Tổng cục;

2. Xây dựng lịch công tác của Lãnh đạo Tổng cục và tổng hợp lịch công tác của Lãnh đạo các Vụ, đơn vị; chuẩn bị nội dung, ghi biên bản và dự thảo thông báo, kết luận của cuộc họp giao ban với lãnh đạo các Vụ, đơn vị của Tổng cục do Lãnh đạo Tổng cục chủ trì.

3. Chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị xây dựng quy chế, chế độ làm việc và phối hợp công tác của Tổng cục; chủ trì đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy định đảm bảo kỷ cương, kỷ luật lao động, nề nếp trong các hoạt động của Tổng cục.

4. Làm đầu mối trong công tác quan hệ với các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức liên quan đến lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; hợp tác quốc tế liên quan đến lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp được phân cấp; chủ trì thực hiện vận động tài trợ dự án, xây dựng đề cương chi tiết các chương trình, dự án giáo dục nghề nghiệp đề nghị tài trợ vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài.

5. Tổ chức, quản lý, hướng dẫn thực hiện và thực hiện công tác tổng hợp, đối ngoại liên quan đến lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trong cơ quan Tổng cục.

6. Nghiên cứu, xây dựng, trình ban hành và thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp; kế hoạch hoạt động truyền thông hàng năm. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan báo chí, xuất bản, truyền thông và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện hoạt động thông tin, tuyên truyền về hoạt động của ngành giáo dục nghề nghiệp; giúp Tổng Cục trưởng thu thập, xử lý thông tin của báo chí về các lĩnh vực hoạt động của Tổng cục. Chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị của Tổng cục duy trì hoạt động của cổng thông tin điện tử của Tổng cục.

7. Thực hiện chức năng đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin của Tổng cục. Xây dựng, triển khai đề án, dự án, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy và học trong giáo dục nghề nghiệp hàng năm và từng giai đoạn. Chủ trì tổ chức quản lý, hướng dẫn, thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan tổng cục và trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

8. Trình Tổng cục trưởng kế hoạch dự toán thu chi ngân sách nhà nước hàng năm của khối cơ quan Văn phòng Tổng cục. Quản lý và thực hiện các nguồn kinh phí hành chính phục vụ hoạt động của khối cơ quan Văn phòng Tổng cục; quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính tài sản và các nguồn kinh phí khác được giao theo phân cấp của Tổng cục và qui định của pháp luật.

9. Tổ chức, quản lý, hướng dẫn thực hiện và thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ trong cơ quan Tổng cục; công tác tổng hợp, thống kê văn bản đi, đến, tài liệu phục vụ cho công tác quản lý của Tổng cục. Chủ trì xây dựng danh mục các tài liệu mật theo quy định của Nhà nước để Tổng Cục trưởng trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.

10. Quản lý tài sản, vật tư thiết bị, đảm bảo các điều kiện làm việc, phương tiện đi lại, thông tin liên lạc kịp thời thông suốt của cơ quan Tổng cục; đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy. Bảo vệ trật tự an toàn, vệ sinh môi trường, cảnh quan trong khuôn viên trụ sở làm việc của cơ quan Tổng cục.

11. Tổ chức việc tiếp khách; đảm bảo các điều kiện, phương tiện cho việc hội họp của cơ quan Tổng cục và các hội nghị của Tổng cục.

12. Phối hợp với các đơn vị trong Cơ quan Tổng cục in ấn các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, tài liệu phục vụ cho chỉ đạo quản lý, điều hành của Tổng cục; các loại giấy tờ, sổ sách dùng trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo qui định. Chủ trì thực hiện các hoạt động dịch vụ (nếu có) theo qui định của pháp luật

13. Giúp Tổng cục trưởng chỉ đạo, quản lý công tác thi đua khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Tổng cục. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng của cơ quan. Hướng dẫn, bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng cho các đơn vị thuộc Tổng cục, cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở địa phương, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

14. Về cải cách hành chính

- Chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị trình Tổng Cục trưởng ban hành Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của Tổng cục và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;

- Phối hợp với các Vụ, đơn vị công bố, niêm yết, công khai thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính;

- Chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

- Thường trực Tổ triển khai cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và Chính phủ điện tử của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (phần về cải cách hành chính).

15. Chủ trì giúp Tổng Cục trưởng trong việc xây dựng lịch sử truyền thống của Tổng cục và ngành; công tác quân sự, dân quân tự vệ của cơ quan Tổng cục theo hướng dẫn của cơ quan quân sự địa phương.

16. Chủ trì, phối hợp với Công đoàn Tổng cục giúp Tổng Cục trưởng thực hiện việc chăm lo bảo vệ sức khỏe, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Tổng cục.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.

 
V. Cơ cấu tổ chức của Văn phòng:
 

1. Các phòng trực thuộc Văn phòng:

 

STT

 

 

Tên phòng ban

 

 

Trưởng phòng

 

 

Điện thoại

 

1

 

Phòng Tổng hợp – Đối ngoại

Phạm Vũ Minh

02439.745.207

2

Phòng Thông tin - Truyền thông

 

02439.746.655

3

Phòng Kế toán – Tài vụ

Nguyễn Thúy Mai

02439.745.026

4

Hành chính – Quản trị

Lê Hương Giang

02439.740.333

2. Lãnh đạo Văn phòng có Chánh Văn phòng và không quá 03 Phó Chánh Văn phòng.

a) Chánh Văn phòng điều hành hoạt động của Văn phòng; chịu trách nhiệm trước Tổng Cục trưởng và trước pháp luật về mọi hoạt động của Văn phòng;

b) Phó Chánh Văn phòng giúp việc Chánh Văn phòng theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo sự phân công của Chánh Văn phòng, chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.

 

3. Chánh Văn phòng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc Văn phòng; ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc và quan hệ công tác của Văn phòng; quản lý, phân công, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Văn phòng phù hợp với đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.