Vụ Kế hoạch - Tài chính


 
Địa chỉ: 37B Nguyễn Bỉnh Khiêm - Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại:     02439.740.359

II. Lãnh đạo

 

 

Vụ trưởng: Khương Thị Nhàn

 

 


 

 

Phó Vụ trưởng: Nguyễn Hoàng Hiếu

 

 

 

 

 

Phó Vụ trưởng: 

 

 

 

 

(Trích Quyết định Số 574/QĐ-TCGDNN ngày 01 tháng 6 năm 2018, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch - Tài chính)

 

III. Chức năng

Vụ Kế hoạch - Tài chính là đơn vị thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, thực hiện chức năng tham mưu giúp Tổng Cục trưởng quản lý nhà nước về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thống kê, tài chính, tài sản, kế toán, đầu tư, dịch vụ sự nghiệp công và cơ chế, chính sách tài chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

IV. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Chủ trì xây dựng trình Tổng Cục trưởng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; chiến lược, quy hoạch, cơ chế, chính sách tài chính cho người học trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo quy định.

2. Hướng dẫn thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp quốc gia; quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Bộ, cơ quan ngang bộ, tổ chức chính trị - xã hội và các địa phương.

3. Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp 05 năm, 03 năm, hằng năm. Kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm; lập dự toán ngân sách nhà nước hằng năm cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định.

4. Chủ trì công tác thống kê trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, gồm: xây dựng các chỉ tiêu thống kê; thu thập, phân tích, tổng hợp, báo cáo thống kê.

5. Tài chính và tài sản

a) Hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;

b) Quản lý dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;

c) Hướng dẫn thực hiện cơ chế xã hội hóa, cơ chế, chính sách thu hút các nguồn lực tài chính phát triển giáo dục nghề nghiệp;

d) Tổng hợp, theo dõi dự toán ngân sách nhà nước và sử dụng các nguồn kinh phí cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

đ) Đề xuất phân bổ dự toán, giao dự toán ngân sách nhà nước hằng năm cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục;

e) Thẩm định, trình Tổng Cục trưởng phê duyệt kế hoạch, dự toán chi tiết các nguồn kinh phí giao cho Tổng cục sử dụng hằng năm;

h) Các nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản của đơn vị dự toán ngân sách (cấp 2).

6. Công tác kế toán của đơn vị dự toán ngân sách (cấp 2) theo quy định của pháp luật.

7. Đầu tư

a) Tổng hợp kế hoạch đầu tư và các dự án mua sắm tài sản từ các nguồn vốn của Tổng cục;

b) Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu; dự toán gói thầu, dự toán chi tiết gói thầu, hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu do Tổng cục làm chủ đầu tư.

8. Kiểm tra, đánh giá thực hiện cơ chế, chính sách của người học; chiến lược, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp; kế hoạch, thống kê; tài chính, tài sản, kế toán, đầu tư, dịch vụ sự nghiệp công trong phạm vi trách nhiệm được giao.

9. Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về giáo dục nghề nghiệp; cải cách tài chính công; thực hành, tiết kiệm chống lãng phí.

10. Quản lý công chức và cơ sở vật chất được giao theo quy định.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Cục trưởng phân công.

 
V. Cơ cấu tổ chức
 

1. Lãnh đạo Vụ có Vụ trưởng và không quá 03 Phó Vụ trưởng.

a) Vụ trưởng có trách nhiệm điều hành hoạt động và chịu trách nhiệm trước Tổng Cục trưởng, trước pháp luật về hoạt động của Vụ; quản lý, phân công, sắp xếp công chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao;

b) Phó Vụ trưởng giúp việc Vụ trưởng theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo phân công của Vụ trưởng, chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.

2. Công chức của Vụ thực hiện nhiệm vụ theo chế độ chuyên viên, chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về công việc được giao.