Vụ Cơ sở vật chất - Thiết bị


I. Địa chỉ

Địa chỉ: 37B Nguyễn Bỉnh Khiêm - Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 02439.746.149

II. Lãnh đạo

 

Vụ trưởng: Nguyễn Ngọc Tám

 
 
 

 

 

Phó Vụ trưởng: Trần Thị Thu Hương

 
 
Phó Vụ trưởng: 
  

 

(Trích Quyết định số 930/QĐ-TCGDNN ngày 29 tháng 11 năm 2017, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Cơ sở vật chất và Thiết bị dạy nghề)

 

III. Chức năng

Vụ Cơ sở vật chất và thiết bị là đơn vị thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, giúp Tổng cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về cơ sở vật chất và thiết bị đào tạo trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên phạm vi cả nước.

 

IV. Nhiệm vụ, quyền hạn

Vụ Cơ sở vật chất và Thiết bị dạy nghề thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
 
          1. Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm, đề án, dự án về phát triển cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục nghề nghiệp.

2. Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về cơ sở vật chất và thiết bị đào tạo trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, bao gồm:

a) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đào tạo, cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

b) Định mức kinh tế - kỹ thuật trong đào tạo đối với từng ngành, nghề theo từng trình độ đào tạo và các ngành, nghề trọng điểm theo các cấp độ, trình độ đào tạo;

c) Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu đối với từng ngành, nghề theo từng trình độ đào tạo và các ngành, nghề trọng điểm cấp độ quốc gia;

d) Tiêu chuẩn cơ sở vật chất của trường cao đẳng, trường trung cấp và trung tâm giáo dục nghề nghiệp; tiêu chuẩn cơ sở vật chất phục vụ giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

đ) Quy định về quản lý cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo, định mức kinh tế - kỹ thuật trong các trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp;

e) Các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo, định mức kinh tế - kỹ thuật và học liệu trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; chính sách, chế độ trong giáo dục nghề nghiệp liên quan về công tác cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và định mức kinh tế - kỹ thuật trong đào tạo.

3. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án về cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục nghề nghiệp sau khi được phê duyệt.

4. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện theo quy định về tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo, định mức kinh tế - kỹ thuật trong đào tạo theo quy định.

5. Hướng dẫn, chỉ đạo Hội thi thiết bị giáo dục nghề nghiệp tự làm các cấp; tổ chức thực hiện Hội thi thiết bị giáo dục nghề nghiệp tự làm cấp quốc gia.

6. Hướng dẫn việc tiếp nhận và áp dụng tiêu chuẩn cơ sở vật chất, danh mục thiết bị giáo dục nghề nghiệp của nước ngoài.

7. Bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục nghề nghiệp của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính tổ chức thực hiện công tác thống kê, thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu về cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục nghề nghiệp.

8. Tổ chức và thực hiện công tác nghiên cứu khoa học về cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục nghề nghiệp.

9. Thực hiện hợp tác quốc tế theo phân công.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Cục trưởng giao.


V. Cơ cấu tổ chức 

1. Lãnh đạo Vụ có Vụ trưởng và không quá 03 Phó Vụ trưởng.

a) Vụ trưởng điều hành hoạt động của Vụ; chịu trách nhiệm trước Tổng Cục trưởng và trước pháp luật về mọi hoạt động của Vụ; quản lý, phân công, sắp xếp cán bộ, công chức phù hợp với nhiệm vụ được giao và đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Phó Vụ trưởng giúp việc Vụ trưởng theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo sự phân công của Vụ trưởng, chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.

 

2. Công chức của Vụ thực hiện theo chế độ chuyên viên, chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về công việc được giao.