Vụ Công tác Học sinh sinh viên


I. Địa chỉ

 

Địa chỉ: 37B Nguyễn Bỉnh Khiêm - Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 02439.746.021 

II. Lãnh đạo

Vụ trưởng: Trần Minh Huyền

 

 

 

Phó Vụ trưởng: Phạm Ngọc Thắng

           

 

Phó Vụ trưởng: 

 

 

 

(Trích Quyết định số 577/QĐ-TCDN ngày 01 tháng 6 năm 2018 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Công tác học sinh, sinh viên)

 

III. Chức năng

Vụ Công tác học sinh, sinh viên là đơn vị thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, giúp Tổng Cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác học sinh, sinh viên, dân quân tự vệ trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên phạm vi cả nước.

IV. Nhiệm vụ, quyền hạn

 1. Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về công tác học sinh, sinh viên, bao gồm:

a) Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hệ chính quy;

b) Quy định về tổ chức hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ cho học sinh, sinh viên và công tác y tế học đường trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

c) Quy định về công tác thi đua, khen thưởng đối với học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

2. Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về chính sách đối với học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện:

a) Việc thực hiện quy chế công tác học sinh, sinh viên; quy định về công tác thi đua, khen thưởng đối với học sinh, sinh viên; quy định tổ chức hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ cho học sinh, sinh viên và công tác y tế học đường trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

b) Công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, văn hóa, thẩm mỹ cho học sinh, sinh viên;

c) Công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và việc thực hiện quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống, bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

d) Công tác giáo dục thể chất, an ninh - quốc phòng; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của học sinh, sinh viên; công tác y tế học đường trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

đ) Theo dõi việc thực hiện chính sách học phí, học bổng từ ngân sách nhà nước và chính sách về tín dụng đối với học sinh, sinh viên; việc quản lý học phí, chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí đào tạo nghề nghiệp và các chính sách khác đối với người học các chương trình giáo dục nghề nghiệp;

e) Công tác hướng nghiệp, tư vấn học nghề, việc làm và khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên;

g) Điều tra, khảo sát tình hình việc làm của học sinh, sinh viên học giáo dục nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.

4. Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, tư vấn nghề nghiệp, hướng nghiệp, khởi nghiệp cho học sinh sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

5. Phối hợp thanh tra, kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm liên quan đến học sinh, sinh viên theo quy định.

6. Phối hợp với Vụ Pháp chế - Thanh tra tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với học sinh, sinh viên.

7. Chủ trì tổ chức, chỉ đạo việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý học sinh, sinh viên.

8. Hướng dẫn tổ chức hội thi văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao học sinh, sinh viên các cấp. Tổ chức hội thi văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao học sinh sinh viên cấp quốc gia.

9. Làm đầu mối giúp Tổng Cục trưởng trong việc:

a) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác hướng nghiệp, tư vấn lựa chọn ngành, nghề, việc làm và tâm lý cho học sinh, sinh viên;

b) Phối hợp với các Bộ, ngành, các tổ chức xã hội và các địa phương để tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác y tế học đường, giáo dục thể chất trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

c) Phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội khác, các ngành, các địa phương, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức, theo dõi các hoạt động trong học sinh, sinh viên;

d) Hợp tác với các nước trong khu vực và quốc tế về công tác học sinh, sinh viên.

10. Kiểm tra, theo dõi việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên, tìm việc làm và tự tạo việc làm.

11. Theo dõi, tổng hợp công tác phát triển Đảng, đoàn thể trong học sinh, sinh viên ở cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

12. Phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính thực hiện công tác thống kê số liệu học sinh, sinh viên học nghề định kỳ và hàng năm.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Cục trưởng giao.


V. Cơ cấu tổ chức 


1. Lãnh đạo Vụ có Vụ trưởng và không quá 03 Phó Vụ trưởng.

 

a) Vụ trưởng điều hành hoạt động của Vụ; chịu trách nhiệm trước Tổng Cục trưởng và trước pháp luật về mọi hoạt động của Vụ; quản lý, phân công, sắp xếp cán bộ, công chức phù hợp với nhiệm vụ được giao và đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Phó Vụ trưởng giúp việc Vụ trưởng theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo sự phân công của Vụ trưởng, chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.

2. Công chức của Vụ thực hiện theo chế độ chuyên viên, chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về công việc được giao.