Vụ Nhà giáo


I. Địa chỉ

Địa chỉ: 37B Nguyễn Bỉnh Khiêm - Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại:    02439.740.332

 II. Lãnh đạo

 

 

Vụ trưởng: Trần Minh Thịnh

 
 

                     


Phó Vụ trưởng: Lê Nho Luyện

 
 

Phó Vụ trưởng: Nguyễn Hoàng Lan
Phó Vụ trưởng: 
 
 
 

 


(Trích Quyết định số 928/QĐ-TCGDNN ngày 29 tháng 11 năm 2017 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Nhà giáo)

 

Vụ Nhà giáo là đơn vị thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, giúp Tổng Cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với nhà giáo ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong phạm vi cả nước.

Vụ Giáo viên và Cán bộ quản lý dạy nghề thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
 
1. Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, bao gồm:

a) Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm về đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và phát triển đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp;

b) Đề án, dự án liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp; các vấn đề liên quan đến đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp;

c) Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp; quy chế đánh giá viên chức giáo dục nghề nghiệp; quy định về nội dung, hình thức tuyển dụng viên chức giáo dục nghề nghiệp;

d) Chế độ, chính sách của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp; công tác thi đua, khen thưởng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp;

đ) Chương trình sư phạm giáo dục nghề nghiệp; chương trình bồi dưỡng kỹ năng nghề; chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp; mẫu chứng chỉ sư phạm giáo dục nghề nghiệp, mẫu chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và quy chế quản lý, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề để dạy thực hành, sư phạm giáo dục nghề nghiệp cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp sau khi được phê duyệt.

3. Hướng dẫn việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Khoa Sư phạm giáo dục nghề nghiệp thuộc trường cao đẳng.

4. Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện chương trình, giáo trình đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp; việc tuyển dụng viên chức giáo dục nghề nghiệp; việc thực hiện chính sách, chế độ đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp; việc thực hiện tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. Kiểm tra việc thực hiện quy chế đánh giá viên chức giáo dục nghề nghiệp.

5. Quản lý, tổ chức công tác bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp và người dạy các chương trình đào tạo thường xuyên.

6. Phối hợp, tổ chức thi nâng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giáo dục nghề nghiệp theo thẩm quyền; việc tặng thưởng các danh hiệu vinh dự cho nhà giáo ở cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

7. Tổ chức đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề để dạy thực hành cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

8. Phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính tổ chức thực hiện công tác thống kê, thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu về số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ nhà giáo; tổng hợp, báo cáo các vấn đề liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng hạng chức danh nghề nghiệp, tuyển dụng, sử dụng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

9. Hướng dẫn, chỉ đạo Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp các cấp; tổ chức Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp quốc gia và tổ chức các hoạt động chuyên môn mang tính phong trào khác cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

10. Tham gia nghiên cứu khoa học về sư phạm giáo dục nghề nghiệp, đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục nghề nghiệp, phương thức đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp; ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào việc xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp và xây dựng hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

11. Quản lý cán bộ, công chức, hồ sơ, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định; thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong thực thi công vụ.

12. Thực hiện hợp tác quốc tế theo phân công và các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.

 
V. Cơ cấu tổ chức 

1. Lãnh đạo Vụ có Vụ trưởng và không quá 03 Phó Vụ trưởng.

a) Vụ trưởng điều hành hoạt động của Vụ; chịu trách nhiệm trước Tổng Cục trưởng và trước pháp luật về mọi hoạt động của Vụ; quản lý, phân công, sắp xếp cán bộ, công chức phù hợp với nhiệm vụ được giao và đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Phó Vụ trưởng giúp việc Vụ trưởng theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo sự phân công của Vụ trưởng, chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.

2. Công chức của Vụ thực hiện theo chế độ chuyên viên, chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về công việc được giao.