Tổng Cục trưởng


 

Tổng Cục trưởng - TS. Nguyễn Hồng Minh


Điện thoại: (84-4) 3.9746.362

- Chỉ đạo chung lĩnh vực công tác của Tổng cục.

- Chỉ đạo công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp; quy hoạch; kế hoạch trung hạn, dài hạn và hàng năm; đào tạo nghề chất lượng cao; công tác phát triển xã hội hóa giáo dục nghề nghiệp; các dự án giáo dục nghề nghiệp thuộc chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia; dự án ODA; dự án công nghệ thông tin; công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tổ chức cán bộ; cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp; công tác văn phòng.

- Chỉ đạo các Ban, Hội đồng: Ban chỉ đạo triển khai thí điểm tổ chức đào tạo các nghề cấp độ quốc gia, khu vực ASEAN và quốc tế; Ban biên tập website của Tổng cục; Hội đồng thẩm định thành lập trường cao đẳng; Ban vì sự tiến bộ phụ nữ; Tổ hội nhập kinh tế quốc tế về giáo dục nghề nghiệp.

- Phụ trách các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Đào tạo chính quy; Văn phòng; Ban Quản lý các dự án giáo dục nghề nghiệp vốn ODA; Ban Quản lý dự án Giáo dục nghề nghiệp vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020.