Tổng Cục trưởng


 

Tổng Cục trưởng - TS. Trương Anh Dũng


- Chỉ đạo chung lĩnh vực công tác của Tổng cục.

- Chỉ đạo việc xây dựng chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp; Quy hoạch; Kế hoạch trung hạn, dài hạn và hàng năm; Cơ chế, chính sách tự chủ về giáo dục nghề nghiệp; Công tác xã hội hóa giáo dục nghề nghiệp; Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp; Tuyển sinh, tổ chức đào tạo; Đào tạo nghề chất lượng cao; Kết nối doanh nghiệp; Quy hoạch, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Công tác tổ chức, cán bộ của Tổng cục, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp; Bảo vệ chính trị nội bộ; Các dự án giáo dục nghề nghiệp thuộc chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia, dự án vốn ODA; Công tác kế hoạch - tài chính; Công tác Văn phòng, đối ngoại, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học; Chương trình, kế hoạch phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể về giáo dục nghề nghiệp.

- Chỉ đạo các Ban, Hội đồng: Ban chỉ đạo triển khai thí điểm tổ chức đào tạo các nghề cấp độ quốc gia, quốc tế; Trưởng Ban Tổ chức thi tay nghề quốc gia, khu vực ASEAN và thế giới; Ban chỉ đạo thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ; Hội đồng thẩm định thành lập trường cao đẳng; Hội đồng lương và Tổ Quan hệ doanh nghiệp.

- Phụ trách các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ; Văn phòng; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Đào tạo chính quy; Ban Quản lý các dự án giáo dục nghề nghiệp vốn ODA; Ban Quản lý dự án Giáo dục nghề nghiệp vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020.