Tổng Cục trưởng


 

Tổng Cục trưởng - TS. Nguyễn Hồng Minh


Điện thoại: (84-4) 3.9746.362

- Chỉ đạo chung lĩnh vực công tác của Tổng cục.

- Chỉ đạo công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp; quy hoạch; kế hoạch trung hạn, dài hạn và hàng năm; đào tạo nghề chất lượng cao; công tác phát triển xã hội hóa giáo dục nghề nghiệp; các dự án giáo dục nghề nghiệp thuộc chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia; dự án ODA; quy hoạch mạng lưới, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tổ chức cán bộ; cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp; kế hoạch - tài chính; công tác Văn phòng; công tác cải cách hành chính; đề án hỗ trợ đào tạo nghề cho học sinh, sinh viên khu vực tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam học tập tại Việt Nam; dự án công nghệ thông tin; trực tiếp phụ trách công tác thể chế.

- Chỉ đạo các Ban, Hội đồng: Ban chỉ đạo triển khai thí điểm tổ chức đào tạo các nghề cấp độ quốc gia, quốc tế; Ban biên tập website của Tổng cục; Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ; Hội đồng thẩm định thành lập trường cao đẳng; Hội đồng lương; Tổ hội nhập kinh tế quốc tế về giáo dục nghề nghiệp.

 

- Phụ trách các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Văn phòng; Ban Quản lý các dự án giáo dục nghề nghiệp vốn ODA; Ban Quản lý dự án Giáo dục nghề nghiệp vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020.