Kinh nghiệm quốc tế về phát triển kỹ năng – một trụ cột trung tâm trong xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH tầm quốc gia

14/08/2020 10:10:37 CH

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy điều quan trọng đối với các nước là phải xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển kỹ năng quốc gia mạnh mẽ, được phối hợp và phù hợp với chiến lược tăng trưởng kinh tế, công nghiệp và ngành.

Mô hình doanh nghiệp trường học: Kết hợp học tập và sản xuất

26/06/2020 3:38:12 CH

Mô hình doanh nghiệp trường học: Kết hợp học tập và sản xuất

Giáo dục nghề nghiệp vì sự phát triển bền vững

19/06/2020 8:55:36 SA

Giáo dục nghề nghiệp vì sự phát triển bền vững

Giáo dục nghề nghiệp trong Thế giới số

19/06/2020 8:42:59 SA

Giáo dục nghề nghiệp trong Thế giới số

Một số nội dung chính của Chiến lược cho Giáo dục nghề nghiệp 2016-2021 của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO)

22/05/2020 3:07:32 CH

Cộng đồng quốc tế đã xây dựng Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững đầy tham vọng. Chương trình kêu gọi một cách tiếp cận tích hợp để phát triển, gắn tăng trưởng kinh tế toàn diện và bền vững nhằm đảm bảo việc làm bền vững cho tất cả phụ nữ và nam giới, thúc đẩy hòa nhập xã hội.

Cambodia triển khai Hệ thống đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động dựa vào năng lực

27/04/2020 9:57:02 CH

Cambodia triển khai Hệ thống đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động dựa vào năng lực

ILO-UNESCO khảo sát về ứng phó với đại dịch COVID-19 của các đơn vị cung ứng giáo dục kỹ thuật và đào tạo nghề, các nhà hoạch định chính sách và các đối tác xã hội

16/04/2020 4:57:14 CH

ILO-UNESCO KHẢO SÁT VỀ ỨNG PHÓ VỚI ĐẠI DỊCH COVID-19 CỦA CÁC ĐƠN VỊ CUNG ỨNG GIÁO DỤC KỸ THUẬT VÀ ĐÀO TẠO NGHỀ, CÁC NHÀ HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH VÀ CÁC ĐỐI TÁC XÃ HỘI


Trang 1/17»      5  4  3  2  1     «