Thiếu liên thông giữa giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp