Kỹ năng xử lý một số tình huống khẩn cấp phát sinh