Đẩy mạnh đào tạo nghề theo hướng xuất khẩu lao động