Đào tạo nghề - Yếu tố then chốt giúp xóa đói giảm nghèo, phát triển bền vững