Điểm thi cao, học sinh vẫn chọn trường nghề, vì sao?