Việt Nam - Ngân hàng Thế giới: Tăng cường hợp tác lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp