TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÀO CAI BÀN GIAO 13 CABIN LẤY MẪU XÉT NGHIỆM COVID-19
Lào Cai bàn giao buồng lấy mẫu xét nghiệm COVID-19