Khai mạc Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 11 năm 2020
Khai mạc Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 11 năm 2020