VTV1_TS12h00 ngày 02 09 2018: Quyết tâm của Đoàn Việt Nam tại kỳ thi tay nghề ASEAN
VTV1_TS12h00 ngày 02 09 2018: Quyết tâm của Đoàn Việt Nam tại kỳ thi tay nghề ASEAN