CSTN VTV1 ngày 09 06 18: Song hành học nghề và Văn hóa
CSTN VTV1 ngày 09 06 18: Song hành học nghề và Văn hóa