Chuẩn hoá kỹ năng lao động theo chuẩn khu vực và Quốc tế