Đoàn Việt Nam trước giờ khai mạc kỳ thi tay nghề thế giới 2019