Giảm nghèo bền vững: Chuyển người nghèo từ đối tượng sang chủ thể