Kỹ năng hỗ trợ hành khách, người dùng là khách du lịch Việt Nam, thế giới