Mô hình 9 cộng: Thêm lựa chọn, giảm áp lực cho thí sinh