Đưa gần 1 triệu lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài