Góc nhìn hôm nay: Đào tạo nghề để người dân ly nông, không ly hương