Đôi thoại về quản trị nhà nước trong giáo dục đào tạo nghề