“CHIẾC XE LĂN ĐONG ĐẦY YÊU THƯƠNG” CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT