Phấn đấu đến 2030 có 50% lao động là người dân tộc thiểu số được đào tạo nghề