Hợp tác, đối tác “cơ sở giáo dục - doanh nghiệp” để phát triển kỹ năng cho việc làm.
Hợp tác, đối tác “cơ sở giáo dục - doanh nghiệp” để phát triển kỹ năng cho việc làm.