Mô hình 9+ Vừa học văn hóa vừa học trung cấp nghề vừa đi làm vẫn có thể liên thông học cao đẳng, đại học
Mô hình 9+ Vừa học văn hóa vừa học trung cấp nghề vừa đi làm vẫn có thể liên thông học cao đẳng, đại học