Đánh giá thí điểm kỹ năng nghề bậc 1 cho nghề Điện công nghiệp trong khuôn khổ dự án với phía KOICA Hàn Quốc