TS VTV1 19h ngày 08 04 2019: Học sinh tốt nghiệp THCS có thể liên thông lên cao đẳng
TS VTV1 19h ngày 08 04 2019: Học sinh tốt nghiệp THCS có thể liên thông lên cao đẳng