VTC2: Ngày Hội tư vấn Tuyển sinh - Hướng nghiệp năm 2019 tại TP. Hồ Chí Minh
VTC2: Ngày Hội tư vấn Tuyển sinh - Hướng nghiệp năm 2019 tại TP. Hồ Chí Minh