VTV1_12h ngày 09 11 2018: Kiên quyết loại bỏ trường nghề kém chất lượng
VTV1_12h ngày 09 11 2018: Kiên quyết loại bỏ trường nghề kém chất lượng